§ 3. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  3.
1.
Terenowe zespoły usług projektowych tworzone są przez wojewodów lub prezydentów miast stopnia wojewódzkiego wówczas, gdy uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe na rzecz budownictwa indywidualnego oraz dla drobnych inwestycji i remontów jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Terenowe zespoły usług projektowych prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
3.
Terenowy zespół usług projektowych ulega likwidacji, jeżeli uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z jego działalnością lub gdy potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne państwowe jednostki projektowania.