§ 1. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  1.
1.
Państwowymi jednostkami projektowania są:
1)
biura projektów,
2)
zakłady projektowania w kombinatach lub innych państwowych przedsiębiorstwach wielozakładowych,
3)
pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów.
2.
Państwowymi jednostkami projektowania są również terenowe zespoły usług projektowych, podległe terenowym organom administracji państwowej.
3.
Przez biura projektów rozumie się również inne jednostki organizacyjne, których podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie prac projektowych na potrzeby związane z przygotowaniem inwestycji (w tym modernizacji) i remontów.