§ 4. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  4.
1.
Innym niż lekarze i lekarze dentyści pracownikom z wyższym wykształceniem, wynagradzanym według zasad ustalonych dla lekarzy, zalicza się do stażu pracy następujące okresy po dacie uzyskania dyplomu szkoły wyższej:
1)
okresy pracy w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej, jeżeli pracownik był wynagradzany według zasad ustalonych dla lekarzy, oraz
2)
okresy pracy w innych niż wymienione w pkt 1 państwowych lub spółdzielczych jednostkach organizacyjnych, jeżeli umiejętności nabyte przez pracownika w czasie tego zatrudnienia mają zastosowanie na obecnie zajmowanym przez niego stanowisku w zakładzie społecznym służby zdrowia lub zakładzie pomocy społecznej.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 i ust. 3.