Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 lipca 1970 r.
w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Na podstawie § 2 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z niższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 122 i z 1968 r. Nr 43, poz. 315), zarządza się, co następuje:
Przepisy zarządzenia stosuje się do zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i w zakładach pomocy społecznej:
1)
lekarzy i lekarzy dentystów oraz
2)
innych pracowników z wyższym wykształceniem, wynagradzanych według zasad ustalonych dla lekarzy.
1.
Obliczanie i aktualizowanie stażu pracy dla celów uposażeniowych jest obowiązkiem zakładu pracy, który stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia pracownika.
2.
Ustalenia dotyczące stażu pracy, dokonane przez zakład będący podstawowym miejscem zatrudnienia pracownika, są w tym zakresie wiążące dla innych zakładów pracy. W razie zmiany podstawowego miejsca zatrudnienia, ustalenia dotyczące stażu pracy dokonane przez poprzedni zakład są wiążące dla nowego zakładu będącego podstawowym miejscem zatrudnienia danego pracownika.
3.
Okoliczności mające wpływ na staż pracy powinny być odpowiednio udokumentowane przez pracownika.
4.
W razie wątpliwości, czy wskazany przez pracownika okres należy zaliczyć do stażu pracy, zakład, który jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego pracownika, powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku zwrócić się do wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii zarządu okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
1.
Lekarzom i lekarzom dentystom zalicza się do stażu pracy następujące okresy po dacie uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej:
1)
okresy pracy w państwowych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty,
2)
okresy czynnej służby wojskowej,
3)
okresy pełnienia funkcji z wyboru w organach władzy lub administracji państwowej, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych lub społecznych,
4)
okresy urlopów bezpłatnych udzielanych matkom pracującym opiekującym się małymi dziećmi - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
5)
okresy przerwy między okresami zatrudnienia wymienionymi w pkt 1 - w całości, jeżeli przerwa nie przekracza jednego roku; w razie przerwy dłuższej niż jeden rok do stażu pracy zalicza się jeden rok.
2.
Za równorzędne z zatrudnieniem w państwowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:
1)
zatrudnienie w organizacjach politycznych i społecznych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty,
2)
zatrudnienie w innych niż państwowe zakładach leczniczych uznanych za zakłady społeczne służby zdrowia,
3)
zatrudnienie w spółdzielczych jednostkach organizacyjnych, jeżeli jest ono zaliczane na poczet pracy obowiązkowej w zakładach społecznych służby zdrowia,
4)
okresy pobierania stypendiów krajowych (specjalizacyjnych, doktoranckich, habilitacyjnych) oraz zagranicznych, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wyjechał za granicę na podstawie skierowania właściwego organu lub instytucji,
5)
okresy wykonywania zawodu za granicą, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta został oddelegowany lub skierowany do pracy przez właściwy do tego organ lub instytucję,
6)
okresy wykonywania zawodu za granicą przed repatriacją.
3.
Lekarzom i lekarzom dentystom, poza okresami wymienionymi w ust. 1, zalicza się do stażu pracy:
1)
okresy pracy w poprzednio wykonywanym innym zawodzie, jeżeli byli wynagradzani według zasad ustalonych dla lekarzy,
2)
okresy pracy w poprzednio wykonywanym innym zawodzie, uzyskanym w wyniku ukończenia szkoły wyższej, jeżeli w okresie tego zatrudnienia nabyli umiejętności podnoszące ich obecne kwalifikacje zawodowe,
3)
połowę okresów pracy przed uzyskaniem dyplomu szkoły wyższej, na stanowiskach przewidzianych dla średniego personelu medycznego, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 1.
1.
Innym niż lekarze i lekarze dentyści pracownikom z wyższym wykształceniem, wynagradzanym według zasad ustalonych dla lekarzy, zalicza się do stażu pracy następujące okresy po dacie uzyskania dyplomu szkoły wyższej:
1)
okresy pracy w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej, jeżeli pracownik był wynagradzany według zasad ustalonych dla lekarzy, oraz
2)
okresy pracy w innych niż wymienione w pkt 1 państwowych lub spółdzielczych jednostkach organizacyjnych, jeżeli umiejętności nabyte przez pracownika w czasie tego zatrudnienia mają zastosowanie na obecnie zajmowanym przez niego stanowisku w zakładzie społecznym służby zdrowia lub zakładzie pomocy społecznej.
2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 i ust. 3.
1.
Wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zaliczyć do stażu pracy pracownikom wymienionym w § 1 pkt 1:
1)
inne okresy wykonywania zawodu za granicą niż wymienione w § 3 ust. 2 pkt 4-6,
2)
okresy wolontariatu,
3)
okresy zatrudnienia po ukończeniu szkoły średniej innej niż medyczna, a przed ukończeniem szkoły wyższej, w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej,
4)
okresy zatrudnienia inne niż wymienione w § 3 i § 4 w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia lub pomocy społecznej.
2.
Wniosek o zaliczenie do stażu pracy okresów, o których mowa w ust. 1, pracownik składa za pośrednictwem zakładu będącego podstawowym miejscem jego zatrudnienia. Zakład pracy kieruje wniosek w terminie 7 dni po otrzymaniu niezbędnych dokumentów do wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii zarządu okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
3.
Wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zaliczyć do stażu pracy nie więcej niż połowę okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4.
Jeżeli zaliczenie do stażu pracy okresów wymienionych w ust. 1 powoduje nabycie przez pracownika uprawnień do wyższej stawki miesięcznego uposażenia podstawowego, przejście do tej wyższej stawki następuje z dniem pierwszym miesiąca następującego po dniu rozstrzygnięcia sprawy przez wydział zdrowia i opieki społecznej.
1.
Staż pracy obliczony według zasad przewidzianych w zarządzeniu stanowi podstawę do ustalania przysługującej pracownikowi stawki miesięcznego uposażenia podstawowego.
2.
Pracownik uzyskuje wyższą stawkę miesięcznego uposażenia podstawowego od dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu uzyskania uprawnień do wyższej stawki uposażenia.
Przepisów § 3–6 nie stosuje się do obliczania stażu pracy za okres przed dniem 1 stycznia 1952 r. Za staż pracy z tego okresu przyjmuje się okres od dnia ukończenia szkoły wyższej w Polsce lub za granicą do dnia 31 grudnia 1951 r.
1.
Jeżeli przepisy niniejszego zarządzenia ustalają zasady korzystniejsze od dotychczasowych w zakresie obliczania stażu pracy, pracownik nabywa prawo do wyższej stawki miesięcznego uposażenia podstawowego z pierwszym dniem najbliższego miesiąca po dniu wejścia w życie zarządzenia.
2.
Jeżeli staż pracy obliczony dla celów uposażeniowych na podstawie przepisów dotychczasowych jest dla pracownika korzystniejszy aniżeli staż obliczony na podstawie niniejszego zarządzenia, stanowi on nadal podstawę do ustalania stawki miesięcznego uposażenia podstawowego.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej (Monitor Polski Nr 28, poz. 148).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.