§ 5. - Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.24.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.
§  5.
1.
Nabywcy samodzielnych gospodarstw na terenach określonych w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia spłacają należność za gospodarstwa w okresie lat 30 w półrocznych ratach, a oprocentowanie nie spłaconej przez nich części ceny ustala się w wysokości 1%.
2.
Przesuwa się o 3 lata początek okresu spłaty rat dla nabywców określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, którzy nabyli nieruchomości na terenach wymienionych w § 1 ust. 2 powołanego zarządzenia. Nie dotyczy to jednak repatriantów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do transakcji przeprowadzonych już przez Bank Rolny.