§ 3. - Zasady i tryb ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Monitor Polski

M.P.1968.14.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1968 r.
§  3.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jak klęska losowa, przewlekła choroba właściciela (samoistnego posiadacza) lub członków jego rodziny itp., organ wymieniony w § 2 ust. 1 może w drodze postanowienia zwolnić go w części lub w całości od uiszczenia opłaty określonej w § 2 albo też rozłożyć ją na raty na okres trzech lat, licząc od upływu jednego roku od wydania postanowienia wymienionego w § 2.