Zasady i tryb ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Monitor Polski

M.P.1968.14.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 marca 1968 r.
w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów, przeprowadzanego na wniosek zainteresowanych właścicieli (samoistnych posiadaczy) tych gruntów, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 300 zł od 1 hektara gruntów posiadanych przed scaleniem.
2.
Wysokość ryczałtu określona w ust. 1 może być obniżona o 100 zł, jeżeli uczestnicy scalenia, stosownie do art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13), zwanej dalej "ustawą", określą uproszczone zasady szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu lub uznają te grunty za równowarte.
1.
Wysokość opłaty podlegającej uiszczeniu przez poszczególnych uczestników scalenia ustala w formie postanowienia - na podstawie odpowiedniego wykazu sporządzonego przez powiatowe biuro geodezji i urządzeń rolnych - właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej (miejskiej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w miastach wyłączonych z województw) rady narodowej.
2.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się bezzwłocznie po powzięciu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, określając w nim termin wpłat należności na rachunek dochodów budżetowych właściwego powiatowego (miejskiego) biura geodezji i urządzeń rolnych.
3.
Termin wniesienia opłaty wymienionej w ust. 1 nie może przypadać wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wydania postanowienia ani później niż trzy lata od tej daty.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jak klęska losowa, przewlekła choroba właściciela (samoistnego posiadacza) lub członków jego rodziny itp., organ wymieniony w § 2 ust. 1 może w drodze postanowienia zwolnić go w części lub w całości od uiszczenia opłaty określonej w § 2 albo też rozłożyć ją na raty na okres trzech lat, licząc od upływu jednego roku od wydania postanowienia wymienionego w § 2.
W wypadkach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy za wydzielenie gruntów byłemu członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej pobiera się opłatę według taryfy opłat za techniczne czynności urzędowe organów państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.