Monitor Polski

M.P.2019.399

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 63/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane kapitanowi statku przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów, a następnie dane z protokołu przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu, nie wcześniej niż przed godziną wskazaną przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu wyborczego.

7. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory do Parlamentu Europejskiego -

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr ......

Nazwa statku .............................................

Kapitan statku .............................................".

Kopertę z protokołem, drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami oraz protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisje wyborczą (jeśli zostały podjęte) przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, opakowania zbiorcze z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany przez członków komisji i opieczętowany wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan statku niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej.

9. W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób określony w pkt 8 kapitan statku przekazuje pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego, za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołu pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej zapisuje na odpowiednim formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając wyraz "protokół" i wpisując wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania podpisuje pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej zapisuje w formie odrębnego dokumentu i podpisuje. Na dokumentach odnotowuje się imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

10. Otrzymaną od obwodowej komisji wyborczej kopertę z protokołem głosowania oraz protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeśli zostały podjęte) wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli dokumenty te oraz pieczęć komisji nie zostaną przekazane Okręgowej Komisji Wyborczej do czasu jej rozwiązania, kapitan statku przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 181), która utraciła moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 45 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).