Monitor Polski

M.P.2019.396

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 62/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 4, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane konsulowi przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie dane z protokołu przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu, nie wcześniej jednak, niż przed godziną wskazaną przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie art. 349 § 2 Kodeksu wyborczego.

7. Protokół głosowania sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.

8. W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 7, obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania, wykreślając wyraz "protokół" i wpisując wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje pieczątką imienną i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go pieczątką imienną i podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

9. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.

10. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

11. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

12. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr .......

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

..................................................................................."

13. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (jeśli nie została ona przekazana wcześniej);

2) protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeżeli zostały podjęte);

3) drugi egzemplarz protokołu głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, opakowania zbiorcze z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

14. Otrzymane koperty z protokołami głosowania, protokoły posiedzeń oraz uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

15. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od:

1) ministra właściwego do spraw zagranicznych informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami;

2) dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z pieczęcią.

1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 242), która utraciła moc z dniem 31 stycznia 2018 r. na podstawie art. 5 pkt 45 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).