Monitor Polski

M.P.2015.929

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., określa załącznik do uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 47, poz. 542).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE I, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".

2. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą będą korzystały ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatora, przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą konsulowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Obwodowa komisja wyborcza korzystająca ze wspomagania informatycznego sporządza protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora i przesyła dane z protokołów do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokołach przyjętych przez obwodową komisję wyborczą.

5. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja wyborcza nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora ręcznie, według wzorów określonych odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7. Protokoły głosowania sporządzone zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisane i opieczętowane, wraz z ewentualnymi dołączonymi do nich uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem konsula.

8. W razie braku możliwości przekazania protokołów głosowania w sposób wskazany w pkt 7, obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołów głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołów w obwodzie głosowania konsul zapisuje odpowiednio na formularzu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, wykreśla wyraz "protokół" i wpisuje wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzone w ten sposób zapisy wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

9. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.

10. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując, w miarę możliwości technicznych, w przypadku zarządzenia przez Państwową Komisję Wyborczą stosowania systemu informatycznego, oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.

11. Okręgowa Komisja Wyborcza w przypadku niekorzystania przez obwodową komisję wyborczą ze wspomagania informatycznego może upoważnić pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10, do uwierzytelnienia sprawdzonych protokołów głosowania w zastępstwie przewodniczącego tej komisji oraz do transmisji danych z protokołów za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

12. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

13. Jeden egzemplarz każdego protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr 19

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr ............

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

............................................................................."

(siedziba)

oraz

"Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr 44

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I

Obwód głosowania nr ............

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

.............................................................................".

(siedziba)

14. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) koperty z protokołem głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów i z protokołem głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora (jeśli nie zostały one przekazane bezpośrednio po zakończeniu głosowania);

2) drugie egzemplarze protokołów głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

15. Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje niezwłocznie (pocztą lub przesyłką kurierską) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

16. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.