Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 6 - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i... - M.P.1965.61.320 - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.61.320

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

VI.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  21.
1.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do rozliczenia nadwyżek i niedoborów funduszów własnych w obrocie przedsiębiorstw na dzień 1 stycznia 1966 r. według zasad, które ustali Minister Finansów.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów do przejęcia do budżetu centralnego nadwyżek i sfinansowania niedoborów wynikłych z rozliczeń, o których mowa w ust. 1.
§  22.
W celu zaspokojenia potrzeb w zakresie funduszu rezerwowego zjednoczeń w 1966 r. upoważnia się prezydia rad narodowych do przekazania na rachunek funduszu rezerwowego zjednoczeń środków nagromadzonych na rachunkach funduszu rezerwowego przedsiębiorstw w granicach do 20% stanu na dzień 31 grudnia 1965 r.
§  23.
Minister Finansów określi szczegółowe zasady i tryb rozliczeń przedsiębiorstw z budżetami terenowymi oraz w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości) szczegółowe zasady i tryb dokonywania odpisów na fundusze przedsiębiorstw.
§  24. 3
Minister Finansów może, z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) bądź właściwego ministra w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i właściwym ministrem, wprowadzić odstępstwa od poszczególnych przepisów niniejszej uchwały, z zachowaniem jednak jej podstawowych zasad.
§  25.
1.
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego, objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276).
2.
Rozliczenie przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku do budżetu, rozliczenie zysków niezależnych od działalności przedsiębiorstw oraz zysków nieprawidłowych za rok 1965 są dokonywane według zasad określonych uchwałą, o której mowa w ust. 1.
§  26.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.
3 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub zasięgnięcia opinii Komisji Planowania przy Radzie Ministrów albo jej Przewodniczącego, zgodnie z § 2 pkt 9 uchwały nr 136 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).