Fundusze przedsiębiorstw. - Rozdział 3 - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i... - M.P.1965.61.320 - OpenLEX

Rozdział 3 - Fundusze przedsiębiorstw. - Zasady gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1965.61.320

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

III.

Fundusze przedsiębiorstw.

§  7.
1.
Przedsiębiorstwa posiadają fundusz statutowy.
2.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa odzwierciedla wartość przydzielonych mu środków trwałych i obrotowych oraz zachodzące w nich zmiany.
3.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa powinien równać się co najmniej wartości netto przydzielonych mu środków trwałych oraz faktycznie posiadanych środków obrotowych (pomniejszonych o zapasy sezonowe i rezerwy) w części podlegającej obowiązkowemu pokryciu funduszami własnymi w obrocie (§ 14 ust. 1). Przez fundusze własne w obrocie należy rozumieć różnicę między funduszem statutowym a wartością netto środków trwałych.
4.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa podlega zwiększeniu o:
1)
wartość przyjętych do eksploatacji zakończonych inwestycji,
2)
wartość zakończonych kapitalnych remontów środków trwałych,
3)
wartość nieodpłatnie przejętych środków trwałych,
4)
kwotę umorzeń przekraczających wartość zlikwidowanych środków trwałych,
5)
część funduszu rozwoju, przeznaczoną na zwiększenie funduszu własnego w obrocie,
6)
część funduszu rezerwowego przeznaczoną na pokrycie strat,
7)
dotacje na straty lub na środki obrotowe.
5.
Fundusz statutowy przedsiębiorstwa ulega zmniejszeniu o:
1)
kwoty okresowego umorzenia wartości środków trwałych,
2)
wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych,
3)
nie umorzoną część wartości zlikwidowanych środków trwałych,
4)
stratę nie pokrytą dotacją na straty lub środkami funduszu rezerwowego,
5)
nadwyżkę funduszu własnego w obrocie odprowadzoną na fundusz inwestycyjno-remontowy.
6.
W przedsiębiorstwach nowo powstałych fundusz statutowy tworzy się z przydzielonych im dotacji z budżetu właściwej rady narodowej na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i obrotowych. Przedsiębiorstwa te mogą być również w całości lub w części wyposażone w naturze w środki trwałe i obrotowe.
7.
W przedsiębiorstwach istniejących, w których są organizowane nowe zakłady, oddziały produkcyjne lub usługowe albo stanowiska pracy, jak również w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego, w których następuje znaczne rozszerzenie zakresu robót budowlanych, zwiększenie funduszu statutowego jest dokonywane ze środków funduszu rozwoju, a w razie ich braku z budżetów właściwych rad narodowych.
8.
Nadwyżki funduszu statutowego nie wykorzystane w ciągu roku na sfinansowanie środków obrotowych przedsiębiorstwa mogą przeznaczać na fundusz inwestycyjno-remontowy.
9.
Niedobory funduszu statutowego nie sfinansowane w ciągu roku ze środków własnych przedsiębiorstw mogą być pokryte z budżetu właściwej rady narodowej.
10. 2
Zasady rozliczania nadwyżek i niedoborów funduszu statutowego z tytułu urzędowych zmian cen, zmian metodologicznych i innych niezależnych od działalności przedsiębiorstw ustala Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  8.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów do refundowania z rezerwy budżetu centralnego wydatków budżetowych, o których mowa w § 7 ust. 7, poniesionych przez prezydia rad narodowych na zorganizowanie nowych punktów usługowych, świadczących usługi dla ludności, w razie przekroczenia planu rozwoju tych usług.
2.
Minister Finansów określi zasady i tryb refundacji środków, o której mowa w ust. 1.
§  9.
Zasady i tryb dokonywania odpisów z zysku na fundusz zakładowy ustalają odrębne przepisy.
§  10.
1.
Przedsiębiorstwa odpisują część zysku na fundusz rezerwowy w wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac rocznie. Z chwilą zakumulowania przez przedsiębiorstwo sumy, wynoszącej 8% planowanego rocznego osobowego funduszu płac, uzyskane środki z dokonywanych w dalszym ciągu odpisów są odprowadzane na fundusz rezerwowy zjednoczenia.
2.
Środki funduszu rezerwowego przedsiębiorstwo może przeznaczyć na pokrycie:
1)
strat jako wyniku z całokształtu działalności,
2)
strat powstałych przejściowo w wyniku wprowadzenia do produkcji nowych asortymentów wyrobów przeznaczonych na zaopatrzenie rynku, przeznaczonych na eksport lub zastępujących import, wprowadzenia produkcji z odpadów lub rozwinięcia usług dla ludności,
3)
strat związanych z przeceną lub złomowaniem towarów, materiałów, wyrobów lub produkcji nie zakończonej tych wyrobów,
4)
kosztów intensyfikacji sprzedaży materiałów, towarów i wyrobów kwalifikujących się do przeceny bądź już przecenionych.
3.
Część funduszu rezerwowego przekazana na sfinansowanie strat i kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, zwiększa zyski przedsiębiorstwa.
§  11.
1.
W razie poniesienia przez przedsiębiorstwo strat, o których mowa w § 10 ust. 2, przekraczających wysokość posiadanego w danym okresie funduszu rezerwowego, bank zmniejsza wypłatę środków pieniężnych na płace o sumę przekroczenia.
2.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1, na pokrycie brakującej na wypłatę wynagrodzeń sumy przedsiębiorstwo może otrzymać kredyt bankowy pod warunkiem udzielenia poręczenia przez prezydium właściwej rady narodowej. Otrzymany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w ciągu 12 miesięcy od daty jego otrzymania. Podejmując decyzję o udzieleniu gwarancji prezydium rady narodowej w porozumieniu ze zjednoczeniem powinno jednocześnie określić środki zmierzające do uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa bądź zarządzić jego likwidację w przepisanym trybie.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stanowią uzupełnienie przepisów ogólnych o bankowej kontroli funduszu płac w stosunku do przedsiębiorstw objętych niniejszą uchwałą.
§  12.
1.
Część zysku, pozostającą po dokonaniu wpłat do budżetu oraz odpisów na fundusz zakładowy i fundusz rezerwowy, przeznacza się na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa.
2.
Przedsiębiorstwa gromadzą środki funduszu rozwoju na odrębnym rachunku bankowym. Środki te podlegają oprocentowaniu. Wpłaty z tytułu oprocentowania są zarachowywane na rachunek funduszu rozwoju.
3.
Środki funduszu rozwoju przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie środków obrotowych do wysokości podlegającej pokryciu funduszami własnymi. Pozostałą część funduszu rozwoju przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy. Ostateczne rozliczenie funduszu rozwoju z funduszem statutowym i funduszem inwestycyjno-remontowym jest dokonywane na podstawie wyników zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
§  13.
Odpisy na fundusze rezerwowy i rozwoju są dokonywane wynikowo - kwartalnie i rocznie.
2 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia, porozumienia lub zasięgnięcia opinii Komisji Planowania przy Radzie Ministrów albo jej Przewodniczącego, zgodnie z § 2 pkt 9 uchwały nr 136 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).