Zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do... - M.P.2004.14.224 - OpenLEX

Zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Monitor Polski

M.P.2004.14.224

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2004 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie zasad drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) - Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się zasady drukowania i przechowywania kart do głosowania oraz tryb ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY DRUKOWANIA I PRZECHOWYWANIA KART DO GŁOSOWANIA ORAZ TRYB ICH DOSTARCZENIA OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2004 r.

I.

 Zasady ogólne

1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów wykonuje się według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr 12, poz. 194).

Właściwe okręgowe komisje wyborcze ustalają brzmienie kart do głosowania oraz ich format i zarządzają druk kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Nakład kart do głosowania ustala okręgowa komisja wyborcza, uwzględniając liczbę wyborców w okręgu.

Państwowa Komisja Wyborcza zaleca, aby nakład kart do głosowania ustalić w wysokości odpowiadającej 80 % uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania, z czego 75 % nakładu skierowane byłoby do obwodowych komisji wyborczych, a 5 % nakładu stanowiłoby rezerwę rejonowej komisji wyborczej. Rezerwa ta kierowana byłaby do obwodów w miarę potrzeb sygnalizowanych przez obwodowe komisje wyborcze.

Pełny nakład kart do głosowania, odpowiadający liczbie uprawnionych do głosowania, należy przewidzieć dla obwodów utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także dla obwodów utworzonych za granicą i na statkach.

Niezależnie od wyżej wspomnianych środków organizacyjnych jest konieczne zapewnienie możliwości ewentualnego dodruku kart do głosowania, na wypadek nadzwyczajnych wydarzeń.

2. Każda okręgowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala:

- harmonogram druku kart do głosowania, uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart w drukarni oraz ostateczne sprawdzenie karty przez wyznaczonych członków okręgowej komisji wyborczej,

- sposób zabezpieczenia kart do głosowania w procesie druku oraz ich przechowywania w drukarni,

- terminy i sposób dostarczenia kart z drukarni rejonowym komisjom wyborczym przez wykonawcę.

3. Każda rejonowa komisja wyborcza, na wniosek dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, ustala:

- miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia kart do głosowania do czasu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym,

- termin i sposób dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym wraz z innymi materiałami wyborczymi,

- sposób zabezpieczenia rezerwy kart do głosowania i dysponowania tą rezerwą w dniu wyborów.

Karty do głosowania powinny być wydrukowane i przygotowane do rozprowadzenia nie później niż do dnia 11 czerwca 2004 r. Zlecenia druku kart i wyboru wykonawcy w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117) dokonuje dyrektor delegatury obsługującej okręgową komisję wyborczą.

Karty do głosowania należy wydrukować na papierze offsetowym o gramaturze 70-80 gsm.

II.

 Ustalenie brzmienia i zarządzenie druku kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

4. Brzmienie karty do głosowania, zgodnie ze wzorem określonym w § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r., okręgowa komisja wyborcza ustala na podstawie protokołów rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów. Porządek umieszczenia list na karcie do głosowania ustala się w kolejności numerów nadanych zarejestrowanym listom, podając numer listy i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę, oraz nazwiska i imiona kandydatów według protokołu rejestracji listy. Skrót nazwy, o którym mowa w art. 144 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 64 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, przyjęty w protokole rejestracji listy na wniosek pełnomocnika, umieszcza się po numerze listy zamiast pełnej nazwy komitetu wyborczego. Na liście drukuje się wyłącznie nazwiska i imiona kandydatów (bez nazwy partii lub organizacji, które ich popierają) w kolejności wymienionej w protokole rejestracji listy. Po ustaleniu kolejności i brzmienia wszystkich okręgowych list kandydatów na posłów na karcie do głosowania okręgowa komisja wyborcza ustala format i nakład kart do głosowania.

Ustalone brzmienie karty do głosowania, ze wskazaniem układu graficznego i formatu, okręgowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w celu zlecenia druku karty. Przekazanie ww. dokumentów, opatrzonych pieczęcią okręgowej komisji wyborczej, traktuje się jako zarządzenie druku karty.

III.

 Druk kart do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów

5. Przygotowaną do druku kartę do głosowania dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przekazuje do właściwego zakładu poligraficznego, wskazując uzgodniony z okręgową komisją wyborczą ogólny nakład kart do głosowania wraz z zestawieniem liczby kart przypadających poszczególnym gminom (miastom) i poszczególnym obwodom głosowania należącym do właściwości poszczególnych rejonowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym.

6. Druk kart do głosowania powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności i kontroli jego wykonania.

Wprowadza się następujące zasady kontroli druku kart - do bezwzględnego przestrzegania:

1) korektę całego składu karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów w drukarni prowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły pracowników wyznaczonych przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Pracownicy z zespołów odpowiedzialni są za jakość korekty. Stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują kierownikowi drukarni, zatrzymując po 1 egz. odbitki karty. Po usunięciu błędów zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. brzmienia karty ustalonego przez okręgową komisję wyborczą;

2) ostatecznej kontroli jakości składu karty do głosowania dokonują dwaj wyznaczeni członkowie okręgowej komisji wyborczej, którzy informują dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego, iż można uruchomić druk pełnego nakładu karty, i podpisują kartę do druku.

IV.

 Pakowanie kart do głosowania

7. Wydrukowane karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego należy zapakować w następujący sposób:

a) nakład kart do głosowania dzieli się odrębnie na części według obwodów głosowania, przeznaczając dla każdego stałego obwodu liczbę kart odpowiadającą 75 % liczby wyborców w obwodzie; każda z tych części powinna stanowić odrębną paczkę; dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych należy przeznaczyć liczbę kart odpowiadającą 100 % liczby wyborców,

b) na paczkach kart do głosowania należy odpowiednio wpisać:

"Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr .....,

.....................................................,

(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)

Obwód głosowania nr ......

w ...............................................,

gmina ...........................................,

(Rejonowa Komisja Wyborcza

w ...............................................)

(siedziba)

Liczba kart do głosowania ......................".

Przed zapakowaniem każdej paczki należy sprawdzić: czy karty do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów dotyczą właściwego okręgu wyborczego, czy nie ma kart pustych lub z niekompletnym nadrukiem itp.

c) rezerwę nakładu kart do głosowania (tj. 5 % nakładu) należy zapakować w oddzielne paczki. Paczki te powinny być odpowiednio oznakowane, np.:

"Rezerwa kart do głosowania

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr ......,

..................................................

(siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej)

(Rejonowa Komisja Wyborcza

w ...............................................)

(siedziba)

gmina ............................................

(siedziba)

Liczba kart ....................................."

Rezerwowe karty do głosowania należy zmagazynować (w urzędach miast lub gmin) wyznaczonych przez rejonową komisję wyborczą, co umożliwi ich sprawne dostarczenie do obwodów w miarę występujących potrzeb. W punktach tych należy zapewnić środek transportu dla dowiezienia kart do obwodu głosowania stosownie do dyspozycji rejonowej komisji wyborczej.

Rezerwę kart do głosowania zabezpiecza wójt lub burmistrz (prezydent miasta) stosownie do poleceń właściwej rejonowej komisji wyborczej.

Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie i na polecenie właściwej rejonowej komisji wyborczej lub okręgowej komisji wyborczej w odniesieniu do obszaru, na którym wykonuje ona funkcje rejonowej komisji wyborczej.

V.

 Przechowywanie i zabezpieczenie kart do głosowania

8. Wydrukowane i przygotowane do przekazania karty do głosowania należy przechować w warunkach pełnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Odpowiedzialność za zapewnienie należytego zabezpieczenia kart do głosowania ponosi dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaleca się, aby karty do głosowania były przechowywane w odrębnym, specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu.

9. Zapakowane karty do głosowania należy dostarczyć do obwodów głosowania w dniu 12 czerwca 2004 r., tj. w przeddzień wyborów, i doręczyć za pokwitowaniem obwodowym komisjom wyborczym.

VI.

 Postępowanie w przypadku zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów

10. W razie dokonania przez okręgową komisję wyborczą - po zarządzeniu druku kart do głosowania - zmian w zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów (tj. skreślenia kandydata z listy, uzupełnienia listy lub unieważnienia rejestracji listy), dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego, który zlecił druk poprzednich kart do głosowania, zleca, na wniosek okręgowej komisji wyborczej, wykonanie obwieszczenia okręgowej komisji wyborczej, o którym mowa w art. 103 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Obwieszczenia te należy przekazać do wywieszenia w lokalach wyborczych za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego obsługujących właściwe rejonowe komisje wyborcze na obszarze okręgu wyborczego.