Monitor Polski

M.P.1965.27.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości należnego od budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300 i z 1961 r. Nr 33, poz. 166) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.