Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1984.3.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1984 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 stycznia 1984 r.
w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1980 r. Nr 27, poz. 111 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w podatku od wynagrodzeń przypadającego od wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, otrzymywanych przez:
1)
emerytów i rencistów,
2) 1
studentów, absolwentów szkół wyższych skierowanych do pracy przez organy pośrednictwa pracy oraz uczniów szkół ponadpodstawowych - za prace wykonywane poprzez studenckie i młodzieżowe spółdzielnie pracy oraz centra studenckiego ruchu naukowego, a także w ramach działalności gospodarczej Zrzeszenia Studentów Polskich,
3)
osoby wykonujące na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej dorywcze czynności polegające na wyładowywaniu i załadowywaniu towarów,
4) 2
osoby dostarczające mieszkańcom do domów na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej mleko, pieczywo i inne towary.
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 1 stycznia 1984 r.
1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1984 r. (M.P.84.3.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1984 r.
2 § 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 sierpnia 1984 r. (M.P.84.3.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1984 r.