Zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

Monitor Polski

M.P.1985.30.203

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 października 1985 r.
w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń przypadającego od wynagrodzeń:
1)
z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, otrzymywanych przez:
a)
emerytów i rencistów,
b) 1
studentów, absolwentów szkół wyższych, jeśli organ pośrednictwa pracy nie może zaoferować absolwentowi odpowiedniej pracy, uczniów szkół ponadpodstawowych - za prace wykonywane poprzez studenckie i młodzieżowe spółdzielnie pracy oraz centra studenckiego ruchu naukowego, a także w ramach działalności gospodarczej Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej,
c)
osoby wykonujące na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej dorywcze czynności polegające na załadowywaniu i wyładowywaniu towarów i innych rzeczy,
d)
osoby dostarczające mieszkańcom do domów na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej mleko, pieczywo i inne towary,
e)
osoby wykonujące czynności związane z wprowadzeniem systemu sprzedaży reglamentowanej artykułów żywnościowych,
f)
osoby wykonujące pracę w ramach zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych na podstawie odrębnych przepisów o tych zespołach,
2)
z tytułu sprzedaży prawa do wydawania utworów w formie książkowej, otrzymywanych przez członków związków i stowarzyszeń zrzeszających autorów utworów książkowych od wydawców będących jednostkami gospodarki uspołecznionej - do wysokości 300.000 zł przychodu rocznie; zwolnienie od podatku stosuje się na podstawie złożonego przez podatnika oświadczenia o wysokości jego przychodu z tego tytułu w roku podatkowym,
3)
z tytułu umów agencyjnych zawieranych przez emerytów i rencistów z powszechnymi kasami oszczędności,
4)
z tytułu wykonywania przez emerytów i rencistów czynności biegłego na zlecenie sądu, prokuratury lub organów administracji państwowej,
5)
z tytułu stosunku pracy pracowników biur komorników sądowych.
Zarządza się zaniechanie ustalania podatku od wynagrodzeń w wysokości przekraczającej 12% podstawy opodatkowania, od wynagrodzeń otrzymywanych:
1)
z tytułu umów agencyjnych zawieranych z powszechnymi kasami oszczędności przez inne osoby niż wymienione w § 1 pkt 3,
2)
z tytułu umów agencyjnych, których przedmiotem jest sprzedaż losów loterii,
3)
z tytułu umów zlecenia, których przedmiotem jest sprzedaż losów loterii i kuponów gier liczbowych, segregowanie, rejestrowanie i paczkowanie kuponów gier oraz sporządzanie i kontrolowanie wyników wygranych,
4)
z tytułu umów zlecenia, których przedmiotem jest zbieractwo padliny,
5)
z tytułu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym, arbitrażowym lub administracyjnym.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 12, poz. 96),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń emerytów i rencistów z tytułu wykonywania czynności biegłego (Monitor Polski Nr 27, poz. 236),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 3, poz. 25 i Nr 22, poz. 152),
4)
zarządzenie nr 27 Ministra Finansów z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń od zbieraczy padliny (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 7),
5)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1884 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 10, poz. 72).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych po tym dniu.
1 § 1 pkt 1 lit. b) zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 11 grudnia 1986 r. (M.P.86.35.271) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1986 r.