Monitor Polski

M.P.1965.30.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 19 maja 1965 r.
w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej (Dz. U. z 1958 r. Nr 59, poz. 294 i z 1963 r. Nr 47, poz. 264) zarządza się, co następuje:
§  1. Do klas wymienionych w tabeli stanowisk, kwalifikacji i grup uposażenia pracowników urzędów celnych, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji celnej (Dz. U. z 1958 r. Nr 59, poz. 294 i z 1963 r. Nr 47, poz. 264), zalicza się:
1) Urzędy Celne w Chałupkach, Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Gdyni-Poczta, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Łysej Polanie, Małaszewiczach, Poznaniu, Rzepinie, Szczecinie-Port, Warszawie-Kolejowy, Warszawie-Poczta, Warszawie-Port Lotniczy, Wrocławiu, Zebrzydowicach, Zgorzelcu i Żurawicy - do klasy I,
2) Urzędy Celne w Bydgoszczy, Kielcach, Kudowie-Zdroju, Kuźnicy (woj. białostockie), Lublinie, Międzylesiu, Muszynie, Olsztynie, Tuplicach i Wałbrzychu - do klasy II,
3) Urzędy Celne w Czeremsze i Głuchołazach - do klasy III.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 25 listopada 1958 r. w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas (Monitor Polski z 1958 r. Nr 95, poz. 519, z 1962 r. Nr 75, poz. 351 i z 1964 r. Nr 35, poz. 163).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.