§ 1. - Zakres zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji.

Monitor Polski

M.P.2015.1054

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2015 r.
§  1.
Do zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", należy zorganizowanie Biura Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Biurem", w tym w szczególności:
1)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do działalności Biura;
2)
dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych;
3)
organizacja nowych stanowisk pracy.