Zakres zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji.

Monitor Polski

M.P.2015.1054

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie zakresu zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego oraz środków niezbędnych do ich realizacji

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348) zarządza się, co następuje:
Do zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw przekształcenia Biura Rzecznika Ubezpieczonych w Biuro Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", należy zorganizowanie Biura Rzecznika Finansowego, zwanego dalej "Biurem", w tym w szczególności:
1)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do działalności Biura;
2)
dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych;
3)
organizacja nowych stanowisk pracy.
1.
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Biura pochodzą z wpłat dokonanych na pokrycie działalności Rzecznika Ubezpieczonych i zostaną rozliczone przez Rzecznika Finansowego.
2.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy Biura Rzecznika Ubezpieczonych.
3.
Środkami finansowymi, o których mowa w ust. 2, dysponuje Pełnomocnik.
4.
Wykorzystane środki finansowe zostaną ujęte i rozliczone w rocznym sprawozdaniu z działalności Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
1.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.
2.
W pracach dotyczących organizacji Biura Pełnomocnik może korzystać z pomocy innych osób.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.