Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła od przemysłu fabrycznego.

Monitor Polski

M.P.1963.72.361

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1963 r.

OKÓLNIK
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 5 września 1963 r.
w sprawie zakresu przedmiotowego rzemiosł oraz rozgraniczenia rzemiosła od przemysłu fabrycznego.

W związku z §§ 1 i 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł (Dz. U. Nr 32, poz. 184) oraz art. 143 prawa przemysłowego z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia się i ustala, co następuje:
Zakres przedmiotowy poszczególnych rzemiosł, wymienionych w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 27 czerwca 1963 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł (Dz. U. Nr 32, poz. 184), określa wykaz stanowiący załącznik do okólnika.
1.
W ramach danego rzemiosła może być wykonywana działalność (czynności) zaliczona do zakresu podstawowego (rubryka 2 wykazu) oraz w określonych przypadkach do zakresu dodatkowego (rubryka 3 wykazu).
2.
Działalność zaliczona w rubryce 3 wykazu do zakresu dodatkowego, a wymieniona pod lit. a, może być wykonywana we wszystkich miejscowościach; działalność wymieniona pod lit. b może być wykonywana jedynie na terenie miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców.
Przy rozstrzyganiu wątpliwości, czy dane przedsiębiorstwo należy uważać za prowadzone w ramach rzemiosła, czy też przemysłu fabrycznego, w postępowaniu przewidzianym w art. 143 prawa przemysłowego - niezależnie od zakresu przedmiotowego danego przedsiębiorstwa - należy brać pod uwagę:
1)
stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
2)
osobisty udział właściciela w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
1.
Ze względu na stan zatrudnienia należy uważać za rzemieślnicze te przedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest oprócz właściciela (właścicieli) nie więcej niż 4 pracowników najemnych. W przedsiębiorstwach, w których wykonywane jest rzemiosło "garbarstwo skór bez włosa", dopuszcza się zatrudnienie 5 pracowników najemnych, a przy wykonywaniu rzemiosła "murarstwo" - 6 pracowników.
2.
Członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z właścicielem przedsiębiorstwa oraz uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o naukę nie wlicza się do liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
3.
Nie wlicza się również do liczby pracowników najemnych osoby zatrudnionej przy prowadzeniu ksiąg handlowych lub podatkowych, ekspedientek dokonujących detalicznej sprzedaży wyrobów w przedsiębiorstwach piekarskich i cukierniczych oraz woźniców i konwojentów rozwożących pieczywo w przedsiębiorstwach piekarskich.
1.
Właściwy organ administracji może wyrazić zgodę na okresowe zatrudnienie w przedsiębiorstwie rzemieślniczym większej liczby pracowników najemnych niż podano w § 4, jeżeli to jest uzasadnione koniecznością pokrycia miejscowego nie zaspokojonego zapotrzebowania na produkcję lub usługi danego przedsiębiorstwa bądź wykonania terminowych zamówień awaryjnych lub eksportowych.
2.
Decyzja wyrażająca zgodę na zwiększenie zatrudnienia powinna być wydana po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania wyjaśniającego, zwłaszcza w drodze zebrania opinii zainteresowanych organów i instytucji oraz izby rzemieślniczej, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa członków rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu - po stwierdzeniu przez spółdzielnię, że potrzeby uzasadniające zwiększenie zatrudnienia nie mogą być zaspokojone przez innych członków spółdzielni. Konieczność wykonania zamówień awaryjnych lub eksportowych w określonym terminie powinna być stwierdzona przez jednostkę zamawiającą.
3.
Decyzję wyrażającą zgodę na zwiększenie zatrudnienia do 8 osób na okres krótszy niż 1 rok podejmuje wydział przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez organ administracji przemysłu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, a w pozostałych przypadkach - Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany ponadto przez wydział przemysłu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
Osobisty udział właściciela przy prowadzeniu przedsiębiorstwa rzemieślniczego nie jest wymagany w razie prowadzenia rzemiosła na rachunek wdowy (wdowca) lub małoletnich zstępnych, a także w razie utraty przez rzemieślnika zdolności do pracy.
Nie uważa się przedsiębiorstwa za rzemieślnicze mimo zachowania warunków określonych w paragrafach poprzedzających, jeśli praca właściciela i zatrudnionych w nim pracowników przy produkcji ogranicza się wyłącznie do obsługi automatów.
Traci moc § 9 okólnika Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła nr 16 z dnia 30 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad i trybu postępowania organów prezydiów rad narodowych w dziedzinie przemysłu w stosunku do rzemiosła indywidualnego (Dz. Urz. MPDiRz. Nr 11, poz. 53 i Nr 18, poz. 84).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ZAKRESÓW PRZEDMIOTOWYCH RZEMIOSŁ

Nr kolejny Głównego Urzędu StatystycznegoZakres podstawowyZakres dodatkowy
ab
123
RZEMIOSŁA METALOWE
101Blacharstwo:
Wybór i naprawa przedmiotów oraz naczyń z blachy; wyrób i naprawa metalowych nadwozi pojazdów; wyrób i naprawa chłodnic; obudowa blachą sprzętu wszelkiego rodzaju; roboty blacharskie w budynkach.Krycie blachą i naprawa dachów.
102Brązownictwo.
Wyrób i naprawa przedmiotów zdobniczych i użytkowych z miedzi, brązu oraz innych metali, z wyjątkiem złota i platyny.Grawerowanie; galwanizowanie.
103Elektromechanika.
Wyrób nietypowych oraz naprawa, konserwacja i instalowanie wszelkiego rodzaju aparatów i urządzeń elektrycznych; instalowanie, konserwacja i naprawa dźwigów i suwnic wszelkiego rodzaju; wyrób nietypowego oraz naprawa wszelkiego osprzętu elektrycznego, oświetleniowego, silników i urządzeń elektrycznych oraz części zamiennych do tego rodzaju urządzeń; naprawa i ładowanie akumulatorów; wyrób części zamiennych i zespołów elektrycznych do urządzeń, dźwigów, suwnic, aparatów medycznych, pojazdów mechanicznych itp.; ustalanie parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; naprawa i konserwacja urządzeń chłodniczych.Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych oraz odgromników.
104Galwanizatorstwo.
Nakładanie sposobem elektrolitycznym i chemicznym powłok metalowych oraz barwienie metali; elektryczne i próżniowe natryskiwanie przedmiotów metalami; szlifowanie i polerowanie metali; wyrób matryc (form) oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych sposobem elektrolitycznym.
105Grawerstwo.
Wyrób monogramów, żetonów, szyldzików, plakietek, matryc, pieczątek oraz klisz metalowych, numeratorów oraz innych przyrządów cechowniczych; rytowanie walców; rytowanie ozdobne wyrobów niezłotniczych; wyrób pieczątek gumowych.Rytowanie ozdobne wyrobów złotniczych.
106Kotlarstwo.
Instalowanie oraz naprawa i konserwacja nisko- i średnioprężnych kotłów przemysłowych i centralnego ogrzewania, parowych i powietrznych aparatów ogrzewniczych w zakładach przemysłowych i gastronomicznych; wyrób nietypowych armatur do kotłów, wyrób kotłów parowych i urządzeń niskoprężnych oraz zbiorników próżniowych; pobielanie kotłów i naczyń oraz urządzeń przemysłowych i handlowych.Naprawa naczyń blaszanych; naprawa instalacji centralnego ogrzewania.
107Kowalstwo.
Wyrób i naprawa narzędzi rolniczych, przedmiotów gospodarstwa rolnego i domowego z metali żelaznych; wyrób kutych okuć budowlanych; podkuwanie koni; wyrób i naprawa pojazdów konnych i ręcznych; naprawa przyczep i podwozi samochodowych.Naprawa maszyn rolniczych; naprawy z zakresu ślusarstwa, blacharstwa i mechaniki pojazdowej.Naprawy z zakresu instalatorstwa sanitarnego i ogrzewania (z wyłączeniem urządzeń gazowych).
108Kowalstwo zdobnicze.
Wyrób i naprawa zdobniczych przedmiotów z metali żelaznych.Naprawa przedmiotów użytkowych z metali żelaznych.
109Mechanika maszyn.
Montaż, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, gospodarstwa domowego i rolnego; budowa i naprawa nietypowych maszyn i urządzeń warsztatowych do obróbki mechanicznej; wyrób części zamiennych do maszyn.Naprawy z zakresu blacharstwa, ślusarstwa i kowalstwa; naprawa urządzeń chłodniczych.
110Mechanika maszyn biurowych.
Naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych i rejestracyjnych, powielaczy i numeratorów oraz wyrób części zamiennych.Naprawy z zakresu mechaniki maszyn i mechaniki precyzyjnej.
111Mechanika precyzyjna.
Wyrób, naprawa i konserwacja narzędzi i aparatów precyzyjnych (medycznych, geodezyjnych, pomiarowych, optycznych, nawigacyjnych itp.) oraz innych aparatów specjalistycznych i sprawdzianów; wyrób części zamiennych do przyrządów i aparatów precyzyjnych.Naprawy z zakresu mechaniki maszyn i maszyn biurowych; wyrób oraz naprawa wag aptecznych i analitycznych.
112Mechanika pojazdowa.
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych; naprawa silników spalinowych wszelkiego przeznaczenia i sprężarek; wyrób i naprawa części zamiennych oraz akcesoriów do wszelkich pojazdów mechanicznych; naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach mechanicznych.Naprawa z zakresu ślusarstwa i kowalstwa; naprawa i ładowanie akumulatorów.
113Odlewnictwo.
Wyrób i naprawa odlewów artystycznych i użytkowych żeliwnych oraz z metali nieżelaznych.Wyrób modeli odlewniczych.
114Optyka.
Wyrób i naprawa wszelkiego rodzaju okularów i szkieł optycznych; szlifowanie szkieł optycznych.Wyrób, naprawa i regulowanie przyrządów optycznych (lornetki, lupy, aparaty fotograficzne, mikroskopy itp.) ; inne naprawy z zakresu mechaniki precyzyjnej.
115Rusznikarstwo.
Naprawa broni myśliwskiej, sportowej i krótkiej; wyrób amunicji myśliwskiej i sportowej.
116Ślusarstwo.
Wyrób i naprawa zamków; naprawa przyrządów, urządzeń mechanicznych, sprzętu gospodarstwa domowego i rolnego, rowerów i wózków - z metali; wyrób narzędzi, mebli i konstrukcji oraz okuć budowlanych i armatur - z metali; naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego.Wyrób artykułów powszechnego użytku z metali; wyrób części zamiennych do maszyn, pojazdów i urządzeń mechanicznych oraz galanterii z metali; naprawa urządzeń chłodniczych.Naprawy z zakresu mechaniki maszyn i pojazdowej oraz kowalstwa; naprawy z zakresu instalatorstwa sanitarnego i ogrzewania.
117Tele- i radiomechanika.
Naprawa, konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, sygnalizacyjnych, automatyki, urządzeń zawierających lampy elektronowe i tranzystory, półprzewodniki, materiały magnetyczne itp. oraz elektromechanicznych urządzeń współpracujących; wyrób nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz części zamiennych, elementów i podzespołów do powyższych urządzeń.Naprawy z zakresu elektromechaniki.
118Wyrób i naprawa wag.
Wyrób, naprawa, regulacja i konserwacja wszelkiego rodzaju wag; wyrób części zamiennych do wag.
119Zegarmistrzostwo.
Naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju zegarków i zegarów; naprawa mechanizmów zegarowych i metalowych pasków do zegarków; budowa zegarów specjalnych; wyrób części zamiennych do zegarków i zegarów.
120Złotnictwo.
Wyrób i naprawa wszelkich przedmiotów z metali szlachetnych wraz z oprawą i szlifowaniem kamieni szlachetnych, półszlachetnych, sztucznych oraz bursztynów; rytowanie ozdobne wyrobów złotniczych; wyrób i naprawa sztucznej biżuterii z metali.Rytowanie ozdobne wyrobów niezłotniczych.
RZEMIOSŁA MINERALNE
201Betoniarstwo.
Wyrób i naprawa elementów budowlanych i drogowych, nagrobków, ogrodzeń itp. z betonu i cementu; wykonywanie posadzek, parapetów i innych elementów z lastryka.Naprawy budynków z użyciem cementu.
202Ceramika szlachetna.
Wyrób przedmiotów użytkowych i zdobniczych z kamionki, porcelany i porcelitu; wyrób kafli i płyt ceramicznych.Wyrób przedmiotów zdobniczych z gliny.
203Garncarstwo.
Wyrób naczyń, przedmiotów użytkowych, zdobniczych oraz zabawek z gliny.Wyrób kafli i płyt ceramicznych.
204Kamieniarstwo.
Wyrób nagrobków z kamienia; wyrób i ryflowanie kamieni młyńskich; obróbka kamieni; licowanie budynków okładzinami z kamienia naturalnego i sztucznego.Wyrób nagrobków z betonu i lastryka; murowanie grobowców.
205Szklarstwo.
Szklenie otworów budowlanych, mebli, pojazdów i obrazów; gięcie tafli szklanych dla budownictwa, meblarstwa i innych celów; wyrób i podlewanie luster; szlifowanie, zdobienie i barwienie szkła i kryształów; malowanie na szkle i porcelanie; oprawa obrazów.
206Wyrób szkieł laboratoryjnych i ozdobnych.
Wyrób i naprawa szkieł laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, termometrów; wyrób szkieł ozdobnych i kryształów, ozdób choinkowych oraz innych ozdób szklanych.
RZEMIOSŁA DRZEWNE
301Bednarstwo.
Wyrób i naprawa drewnianych naczyń klepkowych oraz klepek.Naprawy z zakresu stolarstwa i kołodziejstwa.
302Kołodziejstwo.
Wyrób i naprawa drewnianych części pojazdów oraz sprzętu gospodarskiego; obudowa drewniana maszyn rolniczych i przyczep.Naprawy z zakresu stolarstwa, tokarstwa w drewnie i bednarstwa.
303Koszykarstwo.
Wyplatanie koszów, mebli, galanterii itp. artykułów z wikliny, trzciny i innych materiałów; wyrób urządzeń wnętrz z wikliny i materiałów zastępczych.
304Modelarstwo.
Wyrób i naprawa modeli oraz form odlewniczych, pomocy szkolnych, manekinów; wyrób kopyt, form i prawideł (formy do kapeluszy, prawidła do butów itp.) ; wyrób makiet drewnianych.Naprawy z zakresu stolarstwa i tokarstwa w drewnie.
305Pozłotnictwo.
Pozłacanie przez nakładanie folii lub farbą różnych przedmiotów i odnawianie złoceń; zdobienie ram.Wyrób ram i oprawa obrazów.
306Rzeźbiarstwo w drewnie.
Wyrób rzeźbionych i zdobionych przedmiotów pamiątkarskich i użytkowych oraz rzeźbienie i zdobienie w drewnie.Naprawa mebli i ram; tokarstwo w drewnie.
307Stolarstwo.
Wyrób i naprawa mebli z drewna i materiałów zastępczych; obudowa wnętrz użytkowych z drewna i materiałów zastępczych; wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów zastępujących drewno; wyrób ram i listew; wyrób i naprawa drewnianego sprzętu sportowego; wyrób oraz układanie podłóg i posadzek z drewna lub tworzyw sztucznych; cyklinowanie podłóg; wyrób budek, altanek, kiosków; wyrób trumien, futerałów itp.Naprawa mebli miękkich; wyrób galanterii z drewna; wyrób i naprawa drewnianych artykułów gospodarstwa domowego; oprawa obrazów.
308Szkutnictwo.
Wyrób; naprawa i konserwacja kutrów, łodzi rybackich i sportowych, nart wodnych i sprzętu wioślarskiego; wyrób i naprawa żagli.Naprawy z zakresu stolarstwa.
309Tapicerstwo.
Wyrób i naprawa mebli miękkich, materaców, leżaków, łóżek polowych itp.; obijanie wnętrz materiałami; szycie i zakładanie wszelkiego rodzaju zasłon, dywanów i chodników; uszczelnianie przeciwakustyczne i ciepłochłonne materiałami miękkimi; wykonywanie i naprawa tapicerki pojazdowej.Naprawa mebli z zakresu stolarstwa.
310Tokarstwo w drewnie.
Wyrób toczonych części mebli i innych drewnianych przedmiotów użytkowych.Wyrób kopyt i podeszew drewnianych; wyrób drewnianych zabawek, artykułów pamiątkarskich oraz galanteryjnych.
RZEMIOSŁA SKÓRZANE
401Cholewkarstwo.
Wyrób cholewek; naprawa i przeróbka wierzchnich części obuwia.Naprawy z zakresu rymarstwa i kaletnictwa; wyrób pantofli oraz innych drobnych artykułów z odpadów skórzanych.
402Garbarstwo skór bez włosa.
Garbowanie i wykończanie skór miękkich i twardych.
403Kaletnictwo.
Wyrób i naprawa przedmiotów użytkowych oraz galanterii ze skóry i materiałów zastępczych (toreb, teczek, portfeli, portmonetek, waliz, plecaków, tornistrów, chlebaków, drobnych pokrowców, pasków itp.).Naprawy rymarskie.
404Kuśnierstwo.
Szycie, naprawa i odświeżanie futer, kożuchów i ich imitacji oraz wszelkiej innej odzieży i galanterii futrzanej; zszywanie błamów.
405Rękawicznictwo.
Wyrób, naprawa i odświeżanie rękawiczek; wyrób rękawic sportowych i ochronnych.
406Rymarstwo.
Wyrób i naprawa uprzęży, siodeł, pasów transmisyjnych i artykułów technicznych, sprzętu oraz przedmiotów sportowych i myśliwskich ze skóry; wyrób kagańców, smyczy, biczów, troków, tek, itp.,; szycie plandek, pokrowców, namiotów.Naprawy z zakresu kaletnictwa.
407Szewstwo.
Wyrób, naprawa i odświeżanie obuwia zwykłego, trepów, sandałów i pantofli.Naprawy z zakresu rymarstwa, kaletnictwa i szewstwa ortopedycznego.
408Wyprawa skór futerkowych.
Wyprawa, farbowanie i uszlachetnianie skór futerkowych.Odświeżanie futer.
RZEMIOSŁA ODZIEŻOWE I WŁÓKIENNICZE
501Bieliźniarstwo.
Wyrób i naprawa bielizny damskiej, męskiej, dziecięcej, pościelowej, stołowej, kąpielowej; wyrób szlafroków, kołder, krawatów, chusteczek itp.; malowanie na tkaninach; obciąganie guzików, klamer itp.Wyrób bluzek i fartuchów; szycie zasłon i firanek.Wyrób biustonoszy.
502Czapnictwo.
Wyrób, naprawa i odświeżanie czapek, beretów, kapeluszy męskich, pilotek i podobnych nakryć głowy z wszelkich materiałów.Odświeżanie i przerabianie kapeluszy damskich.
503Dziewiarstwo.
Wyrób odzieży, bielizny, szalików, czapek, rękawiczek, nauszników itp. wyrobów dzianych łącznie z przygotowaniem dzianiny ręcznie, na aparatach oraz na maszynach dziewiarskich do szerokości 100 cm; wyrób pończoch ręcznie oraz na maszynie pończoszniczej.Podnoszenie oczek.
504Gorseciarstwo.
Wyrób i naprawa pasów, gorsetów, biustonoszy, podwiązek.Naprawy z zakresu bieliźniarstwa.
505Hafciarstwo.
Haftowanie sztandarów, szat liturgicznych, bluzek, poduszek,serwet, welonów itp.; podnoszenie oczek; wyrób firanek, koronek, mereżek; englowanie; wykonywanie galonów, taśm, szychów, sznurów, ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp.; artystyczne cerowanie.Obciąganie guzików i klamer; usługowe szycie strojów ludowych i regionalnych.
506Krawiectwo damskie.
Szycie, przeróbka, naprawa i odświeżanie odzieży damskiej i dziecięcej; szycie strojów ludowych i regionalnych; obciąganie guzików; dekatyzowanie; plisowanie.Naprawy i przeróbki z zakresu krawiectwa męskiego i bieliźniarstwa; cerowanie artystyczne.Szycie bielizny.
507Krawiectwo męskie.
Szycie, przeróbka, naprawa i odświeżanie odzieży męskiej cywilnej, mundurowej i sportowej, okryć damskich oraz dziecięcych (płaszcze, kostiumy, spodnie) ; dekatyzowanie.Naprawy i przeróbki z zakresu krawiectwa damskiego, cerowanie artystyczne.
508Modniarstwo.
Wyrób, naprawa i odświeżanie wszelkiego rodzaju kapeluszy damskich i nakryć głowy; wyrób sztucznych kwiatów z tkanin oraz innych ozdób do kapeluszy i odzieży; upinanie welonów.Odświeżanie i przerabianie kapeluszy męskich.
509Powroźnictwo.
Wyrób i naprawa powrozów, lin, sznurów, siatek gospodarskich i sportowych, sieci rybackich, hamaków, drabin sznurowych itp. przedmiotów użytkowych ze sznurów, powrozów i innych materiałów.
510Tkactwo artystyczne.
Wyrób i naprawa tkanin artystycznych i ludowych.Szycie strojów ludowych i regionalnych.
RZEMIOSŁA SPOŻYWCZE
601Cukiernictwo.
Wyrób ciast i ciastek, tortów, pączków, słodkich obwarzanków itp.; wyrób herbatników, wafli, pierników oraz cukierniczych artykułów półtrwałych z cukru; wyrób lodów.Usługi z zakresu piekarstwa.
602Kuchmistrzostwo.
Wyrób gotowych i półgotowych potraw oraz artykułów garmażeryjnych; wyrób potraw konserwowych.
603Piekarstwo.
Wypiek chleba, bułek, zwykłych obwarzanków i wyrobów półcukierniczych, w których zawartość mąki przekracza 50% surowców zużytych do wyrobów.Usługowy wypiek ciast.
601Wędliniarstwo.
Rozbiór i wyrąb mięsa; trybowanie i żyłowanie; wytwarzanie wędlin, wyrobów wędliniarskich i kaszanek; ubój usługowy zwierząt rzeźnych i zdejmowanie skóry.Kuchmistrzostwo.
POZOSTAŁE RZEMIOSŁA PRZEMYSŁOWE
701Lutnictwo.
Wyrób, naprawa, konserwacja i strojenie instrumentów lutniczych, smyczkowych i szarpanych; wyrób strun i smyczków.
702Organmistrzostwo.
Budowa i naprawa organów i fisharmonii wraz ze strojeniem tych instrumentów; wyrób części do organów i fisharmonii.Naprawy instrumentów dętych, klawiszowych i perkusyjnych.
703Wyrób i naprawa instrumentów dętych.
Naprawa, konserwacja i strojenie instrumentów dętych; wyrób części do instrumentów dętych oraz nietypowych instrumentów dętych.Naprawy instrumentów perkusyjnych.
704Wyrób i naprawa instrumentów klawiszowych.
Naprawa, konserwacja i strojenie harmonii i akordeonów; naprawa i strojenie fortepianów, pianin i pianoli; wyrób części do instrumentów klawiszowych oraz nietypowych instrumentów klawiszowych.Naprawy z zakresu organmistrzostwa.
705Wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych.
Naprawa, konserwacja i strojenie instrumentów perkusyjnych; wyrób części do instrumentów perkusyjnych oraz nietypowych instrumentów perkusyjnych.Naprawy instrumentów dętych.
706Introligatorstwo.
Oprawa książek, dokumentów, bloków i notesów; wyrób ksiąg handlowych, albumów i projektów makiet z papieru; tłoczenie i barwienie napisów na okładkach itp.; wyrób opakowań z papieru, kartonu itp.; usługowe krojenie materiałów papierniczych; naklejanie map, plansz i planów.Usługowa oprawa obrazów i wyrób galanterii z papieru.
707Ortopedyka.
Wykonywanie i naprawa pasów pooperacyjnych, przepuklinowych, brzusznych itp.; pasów ortopedycznych, gorsetów ortopedycznych; wykonywanie i naprawa protez oraz aparatów ortopedycznych z wszelkich materiałów; wykonywanie wkładek ortopedycznych z metali i innych materiałów oraz szyn do butów ortopedycznych.
708Parasolnictwo.
Wyrób i naprawa parasoli zwykłych i ogrodowych oraz lasek.
709Sitarstwo.
Wyrób sit i siatek przemysłowych oraz gospodarskich z wszelkich surowców; przeciąganie drutów dla potrzeb własnych.
710Szewstwo ortopedyczne.
Wyrób, naprawa i odświeżanie obuwia ortopedycznego; wyrób wkładek ortopedycznych.Naprawy z zakresu szewstwa.
711Szczotkarstwo.
Wyrób i naprawa szczotek i pędzli ze wszystkich surowców.
712Wulkanizatorstwo.
Wulkanizowanie i naprawianie opon, dętek, płaszczy z folii, obuwia gumowego oraz innych wyrobów gumowych.
713Wyrób drobnych przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz zabawek.
Wyrób i naprawa zabawek, artykułów pamiątkarskich, piór wiecznych i ołówków automatycznych, artykułów galanteryjnych oraz innych drobnych przedmiotów użytku osobistego i domowego nie objętych zakresem podstawowym innego rzemiosła przy użyciu metali żelaznych, tworzyw sztucznych, kości, rogu, drewna itp.
714Wyrób szyldów.
Wyrób i naprawa szyldów, tablic informacyjnych i wywieszek z nazwiskami; wykonywanie liter plastycznych.
RZEMIOSŁA BUDOWLANE
801Brukarstwo.
Brukowanie, betonowanie i asfaltowanie dróg i podwórzy, układanie chodników wraz z budową podkładów.Wyrób płyt chodnikowych, krawężników itp. elementów dla robót wykonywanych przez dany zakład brukarski.
802Ciesielstwo.
Budowa, przebudowa, naprawa i rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, rusztowań, ogrodzeń drewnianych; wyrób drewnianych elementów do budowanych i naprawianych obiektów budowlanych.Naprawy oraz drobne roboty z zakresu stolarstwa i dekarstwa.
803Dekarstwo.
Krycie i naprawa dachów; zakładanie ław kominiarskich oraz dachowych izolacji przeciwwilgociowych; naprawa rynien i parapetów.
804Instalatorstwo sanitarne i ogrzewania.
Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania, gazowych i wodno-kanalizacyjnych; zakładanie i konserwowanie urządzeń klimatyzacyjnych; wyrób nietypowych elementów instalacyjnych.Naprawy z zakresu studniarstwa.
805Instalatorstwo elektryczne.
Zakładanie, naprawa i konserwacja przewodów elektrycznych w zakresie siły, światła, reklam, sygnalizacji, instalacji odgromowych i urządzeń ochronnych oraz wykonywanie pomiarów dla tego rodzaju instalacji; zakładanie anten radiowych i telewizyjnych.Drobne naprawy z zakresu elektromechaniki.
806Kominiarstwo.
Czyszczenie przewodów kominowych, kominów domowych i palenisk oraz innych urządzeń grzejniczych.Drobne naprawy zduńskie.
807Lakiernictwo.
Lakierowanie i emaliowanie wszelkich przedmiotów oraz zabezpieczanie metalowych konstrukcji przed korozją.Malowanie szyldów.Malowanie elewacji i wnętrz budynków oraz urządzeń w budynkach.
808Malarstwo.
Malowanie elewacji, wnętrz budynków i urządzeń w budynkach; zdobienie i tapetowanie ścian.Malowanie szyldów.Drobne naprawy murów i tynków, lakierowanie otworów i elementów budowlanych.
809Murarstwo.
Wykonywanie, naprawa i rozbiórka murów oraz nakładanie i naprawa tynków i elewacji w budynkach parterowych, jednorodzinnych budynkach piętrowych i budynkach gospodarczych, naprawa murów, tynków i elewacji w innych obiektach; wznoszenie, naprawa i rozbiórka kominów fabrycznych; murowanie, naprawa i rozbiórka ogrodzeń, czopuchów itp.; zakładanie izolacji murów; układanie płytek ściennych i podłogowych; budowa grobowców.Roboty remontowo-budowlane z zakresu zduństwa, sztukatorstwa, malarstwa, betoniarstwa, ciesielstwa.
810Studniarstwo.
Wykonywanie małych ujęć wodnych (kopanie i wiercenie studzien, instalowanie pomp studziennych i hydroforowych).Naprawa pomp i instalacji wodno-kanalizacyjnych.Budowa pomp i instalacji wodno-kanalizacyjnych.
811Sztukatorstwo.
Wykonywanie z gipsu gzymsów, stiuków, ornamentów i napisów, makiet budynków, modeli i fragmentów elewacji, odlewów rzeźb i płaskorzeźb dla celów zdobniczych oraz ich naprawa, jak również wyrób przedmiotów zdobniczych z gipsu.Naprawy tynkarskie i malarskie.
812Witrażownictwo.
Wykonywanie, naprawa i konserwacja witraży; barwienie i wypalanie szkła.
813Zduństwo.
Budowa, rozbiórka i naprawa wszelkich pieców i palenisk.Naprawy murarskie.
RZEMIOSŁA RÓŻNE
901Chemiczne czyszczenie i farbowanie.
Czyszczenie, farbowanie i pranie odzieży, włóczki, dywanów, kołder, koców i innych tkanin.Dekatyzowanie, plisowanie.
902Fotografowanie.
Wykonywanie zdjęć fotograficznych i powiększeń; wywoływanie filmów (klisz, błon); usługowe sporządzanie odbitek oraz kopiowanie planów, dokumentów i rysunków (światłokopia).
903Fryzjerstwo.
Strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów; wyrób peruk, golenie głowy, masaż twarzy i głowy, farbowanie włosów, brwi, rzęs, wąsów; regulowanie brwi; naparzanie twarzy; nakładanie kremu i oliwy; maquillage; manicure, pedicure.