Zakres i tryb kontroli funduszu płac, wykonywanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Monitor Polski

M.P.1957.85.507

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 października 1957 r.
w sprawie zakresu i trybu kontroli funduszu płac, wykonywanej przez Narodowy Bank Polski w stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki środków pieniężnych na fundusz płac (Monitor Polski Nr 8, poz. 57) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do funduszu płac w spółdzielniach i powiatowych związkach gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", zwanych w dalszym ciągu zarządzenia "spółdzielniami".
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do zakładów własnych spółdzielni i związków spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
3.
W spółdzielniach środki pieniężne na osobowy fundusz płac i prowizje nie mogą przekraczać:
a)
kwartalnego planu osobowego funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia stałe i ryczałty pracowników administracyjno-biurowych oraz na planowany fundusz premiowy dla: członków zarządów, kierowników spółdzielni, dyrektorów (kierowników) zakładów i ich zastępców w zakładach na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz dla głównych księgowych,
b)
kwartalnego planu osobowego funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia stałe, ryczałty i fundusz premiowy pozostałych pracowników,
c)
kwartalnego planu osobowego funduszu płac przeznaczonego dla pracowników wynagradzanych systemem prowizyjnym, czasowo-premiowym i akordowym - skorygowanego o procent wykonania planu produkcji globalnej w cenach porównywalnych, a planu obrotu lub usług - w cenach bieżących,
d)
kwartalnego planu prowizji skorygowanego o procent wykonania kwartalnego planu obrotów handlu drobno-detalicznego w cenach bieżących.
4.
W spółdzielniach środki pieniężne na bezosobowy fundusz płac i honoraria nie mogą przekraczać rocznego planu bezosobowego funduszu płac i honorariów.
1.
Środki pieniężne zapotrzebowane przez spółdzielnie na osobowy fundusz płac i prowizje powyżej granic określonych w § 1 ust. 3 lit. b), c) i d) stanowią przekroczenie osobowego funduszu płac lub prowizji.
2.
W razie gdy granica kwotowa, do której mogą być pobierane środki pieniężne na osobowy fundusz płac i prowizje (§ 1 ust. 3 lit. b), c) i d), jest wyższa od sumy środków zapotrzebowanych, powstaje w spółdzielni oszczędność osobowego funduszu płac lub prowizji, która może być wykorzystywana w ciągu roku kalendarzowego.
1.
Jeżeli kwota przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1) nie mieści się w oszczędnościach poprzednich kwartałów roku kalendarzowego, spółdzielnia powinna kwotę przekroczenia wygospodarować do końca następnego kwartału (nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego).
2.
Środki osobowego funduszu płac, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a), nie mogą być zwiększane o kwoty oszczędności powstałe w funduszu płac przewidzianym w § 1 ust. 3 lit. b), c) i d).
3.
Przekroczenia prowizji nie mogą być pokrywane oszczędnościami powstałymi w osobowym funduszu płac, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. a), b) i c).
4.
Do czasu wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1), nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, spółdzielnia będzie opłacać odsetki karne od kwoty przekroczenia w wysokości 18% w stosunku rocznym.
5.
Spółdzielnia powinna zawiadomić na piśmie oddział banku i jednostkę nadrzędną o środkach przedsięwziętych dla wygospodarowania kwoty przekroczenia funduszu płac, nie znajdującego pokrycia w oszczędnościach.
1.
W razie przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1) nie znajdującego pokrycia w oszczędnościach poprzednich kwartałów danego roku kalendarzowego:
a)
jednostka nadrzędna zbada przyczyny przekroczenia funduszu płac i wyda odpowiednie polecenie,
b)
zawiesza się wypłatę funduszu premiowego przypadającego za trzeci miesiąc kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie funduszu płac, pracownikom wymienionym w § 1 ust. 3 lit. a) - do wysokości kwoty przekroczenia funduszu płac; w razie przekroczenia funduszu płac w IV kwartale prawo do otrzymania premii z funduszu premiowego (§ 1 ust. 3 lit. a) wygasa ostatecznie.
2.
Jeżeli kwota przekroczenia funduszu płac przewyższa kwotę funduszu premiowego (§ 1 ust. 3 lit. a) przypadającego za ostatni miesiąc kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie funduszu płac, zawiesza się również wypłaty funduszu premiowego przypadające za pierwszy i drugi miesiąc następnego kwartału - do wysokości kwoty brakującej na pokrycie przekroczenia funduszu płac. Kwota zawieszonego funduszu premiowego nie może przewyższać ogólnej kwoty funduszu premiowego przypadającej za trzeci miesiąc kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie funduszu płac oraz za pierwszy i drugi miesiąc kwartału następnego.
3.
Jeżeli spółdzielnia wygospodaruje kwotę przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1) w okresie ustalonym w § 3, fundusz premiowy zawieszony zgodnie z ust. 1 lit. b) i ust. 2 podlega wypłacie; wypłata następuje na podstawie decyzji jednostki nadrzędnej.
Jeżeli spółdzielnia na podstawie bilansu i innych dokumentów udowodni wobec oddziału banku i jednostki nadrzędnej, że przekroczenie funduszu płac było ekonomicznie uzasadnione, powodując zmniejszenie innych kosztów albo zwiększenie zysku, lub powstało wskutek wypłaty premii oszczędnościowych oraz wynagrodzeń z tytułu mechanizacji i racjonalizacji wykonywanych w trybie uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji i racjonalizacji (Monitor Polski Nr 35, poz. 417) - nie stosuje się rygorów przewidzianych w § 3 i § 4.
Odsetki karne od sumy przekroczenia funduszu płac (§ 2 ust. 1) zostaną spółdzielni zwrócone, jeżeli spółdzielnia wygospodaruje kwotę przekroczenia w okresie ustalonym w § 3. W razie niewygospodarowania przez spółdzielnię kwoty przekroczenia funduszu płac zapłacone odsetki karne zostaną po okresie przewidzianym do wygospodarowania przekroczenia funduszu płac przekazane na fundusz wyrównawczy strat Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", a prawo do otrzymania premii zawieszonej w trybie § 4 ostatecznie wygasa.
1.
Spółdzielnie składają we właściwych oddziałach Narodowego Banku Polskiego:
a)
roczne plany produkcji globalnej, obrotów lub usług oraz osobowego funduszu płac i prowizji z podziałem na kwartały,
b)
kwartalne plany produkcji globalnej, obrotów lub usług i kwartalne plany osobowego funduszu płac i prowizji,
c)
roczne plany bezosobowego funduszu płac i honorariów,
d)
sprawozdania z wykonania planu funduszu płac.
2.
Spółdzielnie obowiązane są składać w oddziałach banku plany funduszu płac i sprawozdania z ich wykonania w układzie dostosowanym do potrzeb bankowej kontroli funduszu płac.
3.
W razie gdy ustalony przez spółdzielnię plan produkcji globalnej, obrotu lub usług oraz funduszu płac budzi zasadnicze zastrzeżenia, oddział banku może zgłosić spółdzielni swoje uwagi. Jeżeli spółdzielnia nie uwzględni zastrzeżeń i uwag oddziału banku, oddział banku może zażądać ustosunkowania się do nich przez jednostkę nadrzędną.
1.
Jeżeli spółdzielnia wykazuje systematyczne przekroczenia funduszu płac lub gdy posiada poważne zobowiązania z tytułu niewygospodarowania oszczędności na pokrycie tych przekroczeń, jednostka nadrzędna z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziału banku powinna przeprowadzić szczegółowe badania gospodarki funduszem płac w spółdzielni i przedsięwziąć środki zmierzające do uporządkowania tej gospodarki.
2.
W razie świadomego łamania dyscypliny płac jednostka nadrzędna powinna wyciągnąć konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych, a w razie stwierdzenia przestępstwa - przekazać sprawę organom powołanym do ich ścigania.
1.
Narodowy Bank Polski ma prawo sprawdzania prawidłowości i rzetelności przedstawianych przez spółdzielnie dokumentów, jak również badania gospodarki funduszem płac spółdzielni.
2.
Jednostki nadrzędne obowiązane są ustosunkować się do uwag i propozycji Narodowego Banku Polskiego w ciągu 4 tygodni.
Szczegółowy tryb bankowej kontroli funduszu płac oraz dokumenty potrzebne bankowi do sprawowania kontroli określi instrukcja Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Prezes Narodowego Banku Polskiego może ustalić wyjątki od zasad określonych niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1957 r.