§ 4. - Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.
§  4.
1.
Służba architektoniczno-budowlana prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, powiatowych rad narodowych oraz rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie wyznaczy w oparciu o terminy ustalone zgodnie z §§ 2 i 3 - terminy uporządkowania na terenie miast i osiedli nieruchomości nie będących w zarządzie organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych.
2.
Jeżeli właściciel (zarządca) nieruchomości nie uporządkuje jej w ustalonym terminie (ust. 1), należy zastosować odpowiednie przepisy prawa budowlanego i przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji lub przepisy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. z 1947 r. Nr 37, poz. 181 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zastosować przewidziane w tych przepisach środki przymusowe bądź wykonanie zastępcze.