Zakończenie prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

Monitor Polski

M.P.1960.96.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1960 r.

UCHWAŁA Nr 417
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 1960 r.
w sprawie zakończenia prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

W celu ostatecznego zakończenia prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Minister Gospodarki Komunalnej wyda niezbędne zarządzenia mające na celu zakończenie prac związanych z rozbiórką oraz odgruzowaniem i uporządkowaniem nieruchomości będących w zarządzie organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych na terenie miast i osiedli.
Akcja rozbiórek oraz odgruzowania i uporządkowania odgruzowanych nieruchomości na terenie województwa koszalińskiego, m. Wrocławia oraz na terenie województwa zielonogórskiego powinna być zakończona w 1963 r., a na terenie województwa wrocławskiego w 1964 r. Zakończenie akcji na terenie pozostałych województw i miast wyłączonych z województw powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 1962 r.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) ustalą w ramach terminów wymienionych w § 2 terminy zakończenia akcji rozbiórek oraz odgruzowania i uporządkowania odgruzowanych nieruchomości, o których mowa w § 1, w poszczególnych miastach i osiedlach na terenie objętym swoim zakresem działania.
1.
Służba architektoniczno-budowlana prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw, powiatowych rad narodowych oraz rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie wyznaczy w oparciu o terminy ustalone zgodnie z §§ 2 i 3 - terminy uporządkowania na terenie miast i osiedli nieruchomości nie będących w zarządzie organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych.
2.
Jeżeli właściciel (zarządca) nieruchomości nie uporządkuje jej w ustalonym terminie (ust. 1), należy zastosować odpowiednie przepisy prawa budowlanego i przepisy o postępowaniu przymusowym w administracji lub przepisy dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. z 1947 r. Nr 37, poz. 181 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zastosować przewidziane w tych przepisach środki przymusowe bądź wykonanie zastępcze.
Odgruzowanie i uporządkowanie odgruzowanych nieruchomości na obszarach miast i osiedli powinno być przeprowadzone przy rozwinięciu w jak największych rozmiarach czynów społecznych, w szczególności wyłącznie w ramach czynów społecznych powinno być przeprowadzone uporządkowanie nieruchomości.
1.
Rozbiórki oraz odgruzowanie i uporządkowanie odgruzowanych nieruchomości powinny być objęte programami akcji ustalonymi przy uwzględnieniu okresów wymienionych w § 2. Programy te ustalą przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Programy, o których mowa w ust. 1, zostaną przedłożone do zatwierdzenia Ministrowi Gospodarki Komunalnej w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Programy powinny uwzględniać zakres prac wykonywanych w ramach czynów społecznych.
3.
Programy akcji, o których mowa w ust. 1, powinny być uzgodnione z wojewódzkimi konserwatorami zabytków w celu uchronienia od zniszczenia zabytkowych elementów.
1.
Minister Finansów zapewni w budżecie centralnym Ministerstwa Gospodarki Komunalnej na cele rozbiórki i odgruzowania nieruchomości położonych na terenie miast i osiedli i będących w zarządzie organów do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych niezbędne środki finansowe w kwocie do 320 mln zł na lata 1961-1964. Na 1961 r. przyznaje się dotację w wysokości 140 mln zł.
2.
Upoważnia się Ministra Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów do rozdziału kwoty 320 mln zł, o której mowa w ust. 1, na poszczególne lata 1961-1964 oraz na poszczególne województwa.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1, objęte są budżetem centralnym i są przydzielane przez Ministra Gospodarki Komunalnej prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w miarę postępu robót.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Traci moc uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 20 sierpnia 1956 r. w sprawie planowej akcji usunięcia pozostałości zniszczeń wojennych w miastach i osiedlach (Monitor Polski Nr 92, poz. 1189).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.