Zachowanie prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu chemicznego, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1959.29.134

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 46
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1959 r.
w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu chemicznego, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w spawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38), zarządza się, co następuje:
Pracownicy resortu przemysłu chemicznego zwolnieni od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych działających w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego na podstawie § 2 uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych, powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-73, poz. 892 i z 1955 r. Nr 3, poz. 38), zachowują poza uprawnieniami określonymi w § 4 ust. 2 uchwały również prawo do deputatu węglowego, opieki lekarskiej i innych świadczeń socjalnych, przewidzianych w obowiązującym układzie zbiorowym pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.