Monitor Polski

M.P.2019.761

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 78/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 w związku z art. 262 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej powołanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z zastrzeżeniem § 2.
§  2. 
1.  W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie właściwej dla:
1) okręgu wyborczego nr 12 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";
2) okręgu wyborczego nr 13 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".
2.  W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla:
1) okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";
2) okręgu wyborczego nr 20 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".
3.  W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej właściwej dla:
1) okręgu wyborczego nr 27 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";
2) okręgu wyborczego nr 30 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".
4.  W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach właściwej dla:
1) okręgu wyborczego nr 29 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";
2) okręgu wyborczego nr 31 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II";
3) okręgu wyborczego nr 32 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "III".
§  3.  Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej powołanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§  4.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 416).
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.