Monitor Polski

M.P.2019.235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 7/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  W wyborach do Parlamentu Europejskiego pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, z tym że w pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla:
1) okręgu wyborczego nr 4 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I";
2) okręgu wyborczego nr 5 dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".
2.  Pieczęcią rejonowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji ustaloną w uchwale nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib (M.P. poz. 181).
3.  Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 129 i 195).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.