Monitor Polski

M.P.2019.979

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór legitymacji senatorskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.  Legitymacja senatorska ma postać karty z tworzywa sztucznego o wymiarach 85,60 x 53,98 mm.
3.  Na awersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
2) napis "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
3) fotografia senatora;
4) imię (imiona) i nazwisko senatora;
5) napis "SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ... KADENCJI" oraz numer kadencji w miejscu wykropkowanym.
4.  Na rewersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1) orzeł senacki (stylizowana sylwetka Orła Zygmuntowskiego);
2) napis "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
3) napis "LEGITYMACJA SENATORSKA";
4) numer i data wydania legitymacji;
5) imię (imiona) i nazwisko senatora;
6) napis "JEST SENATOREM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
7) hologram;
8) napis "Senator" i podpis senatora;
9) napis "Marszałek Senatu" i podpis Marszałka Senatu.
§  2.  Traci moc zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej (M.P. poz. 662).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia X kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ