Monitor Polski

M.P.2015.662

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzór legitymacji senatorskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Legitymacja senatorska ma postać karty z tworzywa sztucznego o wymiarach 85,60 x 53,98 mm.
3. Na awersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1) napis "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ";
2) numer kadencji;
3) napis "LEGITYMACJA SENATORSKA";
4) kolorowe zdjęcie senatora;
5) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
6) numer i data wydania legitymacji;
7) imię (imiona) i nazwisko senatora.
4. Na rewersie legitymacji senatorskiej znajdują się:
1) imię (imiona) i nazwisko senatora;
2) napis "jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej";
3) orzeł senacki (stylizowana sylwetka Orła Zygmuntowskiego);
4) hologram;
5) podpis senatora;
6) podpis Marszałka Senatu.
§  2. Traci moc zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2005 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji senatorskiej (M.P. Nr 54, poz. 739).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SENATORSKIEJ