Monitor Polski

M.P.2018.556

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Pieczęcią komisarza wyborczego jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca w otoku napis "Komisarz Wyborczy", pośrodku zaś nazwę miasta stanowiącego jego siedzibę. W miastach, w których powołuje się więcej niż jednego komisarza wyborczego, po nazwie miasta dodaje się odpowiednią cyfrę rzymską, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246).
§  2.  Komisarze wyborczy pełniący funkcję do czasu powołania komisarzy wyborczych, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), używają pieczęci zgodnie z przepisami dotychczasowymi.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 1
1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego (M.P. poz. 226).