Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2003.15.220

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2003 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ust. 4 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1. 
Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu drukowana jest jednostronnie na papierze w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na senatora(ów) w danym okręgu wyborczym.
2. 
Karta do głosowania ma format A-5 lub A-4, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na senatora(ów). W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4, nazwiska kandydatów na senatora(ów) mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
3. 
Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ....." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ......... Kandydaci na senatora(ów)".
4. 
Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem - imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw.
5. 
Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu dostosowana do liczby senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz po prawej stronie umieszczony jest w procesie druku odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
6. 
Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu stanowią załączniki nr 1 i 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .....

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .....

wzór