Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Monitor Polski

M.P.1993.24.240

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 maja 1993 r.
w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
Określa się wzór deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

VAT-7

DEKLARACJA PODATKOWA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

(grafika pominięta)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-1

DEKLARACJA PODATKU AKCYZOWEGO

(grafika pominięta)