Monitor Polski

M.P.2018.666

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju (MR/2014-2020/13(03)) w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zostaną zamieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: http://www.miir.gov.pl w zakładce: Czym się zajmujemy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014-2020 oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/Prawo i dokumenty.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).