Wysokość stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019. - M.P.2018.521 - OpenLEX

Wysokość stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019.

Monitor Polski

M.P.2018.521

Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2019

Na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że stawka opłaty za wydanie przez organ regulacyjny decyzji zatwierdzającej taryfę w roku 2019 wynosi 510 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).