[Opłata za zatwierdzenie taryfy] - Art. 24d. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 24d. - [Opłata za zatwierdzenie taryfy] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  24d.  [Opłata za zatwierdzenie taryfy]
1. 
Za wydanie decyzji, o której mowa w art. 24c ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. 5  Wpływy z tej opłaty stanowią przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek bankowy organu regulacyjnego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2, stała się ostateczna.
3. 
Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega z dniem 1 stycznia każdego roku zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za rok poprzedni.
4. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 1 sierpnia każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, na rok następny.
5 Aktualną wysokość stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę ogłasza minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", nie później niż do dnia 1 sierpnia każdego roku, na rok następny, na podstawie art. 24d ust. 3 i 4.