Monitor Polski

M.P.2019.1031

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495) ogłasza się następujące wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.:
1) stawka opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 90,16 zł;
2) stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zł;
3) stawka opłaty za wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi: iloczyn opłaty, o której mowa w pkt 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4497,63 zł;
4) stawka opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 899,53 zł.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).