[Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych] - Art. 398. - Prawo wodne. - Dz.U.2021.2233 t.j. - OpenLEX

Art. 398. - [Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych] - Prawo wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  398.  [Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych]
1. 
Za udzielenie zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę.
2. 
Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 95,37 zł. 74
3. 
Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 237,87 zł. 75
4. 
Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4757,52 zł. 76
5. 
Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 951,51 zł. 77
6. 
Opłatę, o której mowa w ust. 3, ponosi się także za wydanie decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7.
7. 
Jeżeli opłata za zgodę wodnoprawną nie pokrywa rzeczywistych kosztów postępowania, przepisy art. 264 oraz art. 265 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
8. 
Opłaty, o których mowa w ust. 2-5, wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich.
9. 
Poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną dołącza się do:
1)
zgłoszenia wodnoprawnego;
2)
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
3)
wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.
10. 
Stawki opłat, o których mowa w ust. 2-5, ustalone w roku poprzednim, podlegają każdego roku kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
11. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2-5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.
12. 
Opłata za zgodę wodnoprawną, o której mowa w ust. 3-5, podlega zwrotowi, jeżeli nie wszczęto postępowania w sprawie:
1)
pozwolenia wodnoprawnego;
2)
oceny wodnoprawnej;
3)
decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7.
13. 
Zwrot opłaty za zgodę wodnoprawną następuje na wniosek.
14. 
Opłata za zgodę wodnoprawną nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
15. 
Opłata za zgodę wodnoprawną stanowi przychód Wód Polskich.
16. 
Wody Polskie są zwolnione z opłaty za zgodę wodnoprawną w sprawach, w których są wnioskodawcą.
17. 
Do opłat, o których mowa w ust. 1-6, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wodom Polskim.
18. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1-6, nieuiszczone w terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
74 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.932).
75 Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.932).
76 Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.932).
77 Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. (M.P.2021.932).