Wysokość opłat za badanie próbek i zasady pobierania tych opłat.

Monitor Polski

M.P.1986.12.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 18 kwietnia 1986 r.
w sprawie wysokości opłat za badanie próbek i zasad pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49) zarządza się, co następuje:
1.
Za badanie próbek pobieranych w toku kontroli przez państwowych inspektorów sanitarnych pobiera się opłaty, jeżeli w wyniku badania stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2.
Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się w wysokości ceny za określone badanie, ustalonej w przepisach w sprawie cen za badania wykonywane w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
1.
Obowiązek uiszczenia opłaty ustala - na podstawie wyników badania próbek - państwowy inspektor sanitarny, któremu podlega stacja sanitarno-epidemiologiczna wykonująca badanie próbki.
2.
Opłatę ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.