Monitor Polski

M.P.1998.46.656

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 27a ust. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 930) i art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 144, poz. 931) ogłasza się, że w roku 1999 wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków faktycznie poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 8, a także wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)-f) i w pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wysokość kwoty, o której mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1999 r. - nie może przekroczyć 133.000 zł.