Monitor Polski

M.P.2019.1109

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi w 2020 r. 3,49 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).