Monitor Polski

M.P.2015.828

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 oraz z 2015 r. poz. 933) ogłasza się, że wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016 wynosi odpowiednio:
1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - 2,66 zł za 1 kg;
2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 5,70 zł za 1 kg;
3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1 - 10,64 zł za 1 kg.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).