Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022.

Monitor Polski

M.P.2021.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 5 listopada 2021 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022

Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2022 wynosi 7106,40 zł;

2) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1a powołanej ustawy, w roku 2022 wynosi 10 659,60 zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).