Monitor Polski

M.P.2019.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

Na podstawie art. 66l ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2019 r. wysokość:
1) kwoty premii, o której mowa w art. 66l ust. 4 powołanej ustawy, wynosi 1568,50 zł;
2) maksymalnej kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu, o których mowa w art. 66l ust. 6 pkt 1 powołanej ustawy, wynosi 627,50 zł, a maksymalnej kwoty miesięcznej transzy - 104,70 zł.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).