Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1482 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  66l.  [Bon stażowy]
1.  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
2.  Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
3.  Termin ważności bonu stażowego określa starosta.
4.  Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1568,50 zł 19 .
5.  Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
6.  W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 627,50 zł 20 , wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 104,70 zł 21 , łącznie ze stypendium;
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
7.  Kwota premii, o której mowa w ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust. 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.
8.  Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.
9.  Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4-8 oraz art. 61a ust. 1 stosuje się odpowiednio.
19 Kwota podana zgodnie obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.423).
20 Kwota podana zgodnie obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.423).
21 Kwota podana zgodnie obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.423).