Wysokość górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

Monitor Polski

M.P.2015.815

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) ogłasza się górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, zawarte w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2016

Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa stawka opłaty
123
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza388,64 zł/kg
2Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi249,17 zł/kg
3Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi28,46 zł/dam3
4Umieszczenie odpadów na składowisku284,71 zł/Mg
5Pobór wody podziemnej4,23 zł/m3
6Pobór wody powierzchniowej śródlądowej2,20 zł/m3
7Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska4,23 zł/m2
8Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska27,23 zł
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).