Monitor Polski

M.P.2009.78.985

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 3 grudnia 2009 r.
sygn. akt Kp 8/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Zbigniew Cieślak,

Marian Grzybowski,

Adam Jamróz,

Marek Kotlinowski - sprawozdawca,

Teresa Liszcz,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Janusz Niemcewicz,

Andrzej Rzepliński,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, w części dotyczącej art. 22 ust. 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, ze zm.), w zakresie, w jakim narusza zasadę skończonego zbioru źródeł prawa, z art. 87 ust. 1 Konstytucji,
2) art. 1 pkt 12 ustawy z 25 czerwca 2009 r., w części dotyczącej art. 29a ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r., w zakresie, w jakim narusza zasadę równego traktowania i zasadę niedyskryminacji w życiu gospodarczym, z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,
3) art. 1 pkt 6 ustawy z 25 czerwca 2009 r., w części dotyczącej dodawanego art. 14a ust. 2 ustawy z 28 marca 2003 r., w zakresie, w jakim narusza nakaz określoności przepisów prawa, z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, w części dotyczącej art. 14a ust. 2, dodawanego do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817 i Nr 115, poz. 966), jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 1 pkt 10 ustawy z 25 czerwca 2009 r., w części dotyczącej art. 22 ust. 15 ustawy z 28 marca 2003 r., nie jest niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 1 pkt 12 ustawy z 25 czerwca 2009 r., w części dotyczącej art. 29a ust. 1 ustawy z 28 marca 2003 r., nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.