[Dokumenty dołączane do skargi w sprawie naruszenia przepisów UE o prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym] - Art.... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 14a. - [Dokumenty dołączane do skargi w sprawie naruszenia przepisów UE o prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  14a.  [Dokumenty dołączane do skargi w sprawie naruszenia przepisów UE o prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
Do skargi, o której mowa w art. 13 ust. 3c pkt 4, pasażer powinien dołączyć następujące dokumenty:
1)
kopię skargi lub reklamacji skierowanej do przewoźnika kolejowego, operatora stacji pasażerskiej, zarządzającego peronem, sprzedawcy biletów, organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641);
2)
odpowiedź podmiotu, o którym mowa w pkt 1, na skargę lub reklamację, jeżeli została udzielona;
3)
bilet na daną trasę, a w przypadku biletu elektronicznego - dane umożliwiające identyfikację warunków zawartej umowy przewozu, w szczególności numer biletu, datę i godziny przewozu oraz rodzaj pociągu, lub potwierdzenie rezerwacji;
4)
inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażerów w ruchu kolejowym.
5a. 
Do skargi pasażer może dołączyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem, o którym mowa w art. 16a, w zakresie i trybie określonych w rozdziale 3a. W takim przypadku Prezes UTK przekazuje Rzecznikowi, o którym mowa w art. 16a, dokumentację sprawy w zakresie niezbędnym do rozpoznania wniosku.
6. 
(uchylony).