Wynagradzanie obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce.

Monitor Polski

M.P.1979.20.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1979 r.

UCHWAŁA Nr 123
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 1979 r.
w sprawie wynagradzania obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
Przepisy uchwały dotyczą obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz w przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce.
Obywatelom polskim zatrudnionym w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz w przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce przysługuje wynagrodzenie według stawek wynagrodzeń nie niższych od minimalnych wynagrodzeń, jakie mogą otrzymywać pracownicy zatrudnieni na takich samych stanowiskach pracy w krajowych zakładach pracy w branżach o analogicznym profilu działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Stawki wynagrodzeń, o których mowa w § 2, powinny mieć charakter stawek zryczałtowanych, obejmujących wszystkie składniki wynagrodzenia przewidziane w odpowiednich przepisach branżowych (układach zbiorowych pracy), z wyjątkiem dodatku specjalnego, o którym mowa w § 4. Wysokość tych stawek wynagrodzeń powinna być zróżnicowana odpowiednio do kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, stażu pracy i zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
Przedstawicielstwa firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwa i spółki zagraniczne działające w Polsce są obowiązane wypłacać zatrudnionym obywatelom polskim - niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 - miesięczny dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 50% wypłacanego wynagrodzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1979 r.