Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1989.35.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1989 r.

UCHWAŁA Nr 142
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 października 1989 r.
w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Tracą moc uchwały:
1)
nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie wynagradzania obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce (Monitor Polski Nr 20, poz. 119),
2)
nr 135 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie świadczeń na rzecz cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą, zmieniona uchwałą na 58 z dnia 11 kwietnia 1988 r.,
3)
nr 29 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1986 r. w sprawie przeglądów i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwach państwowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.