Monitor Polski

M.P.1970.26.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1970 r.

UCHWAŁA Nr 110
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 1970 r.
w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz. U. z 1956 r. Nr 12, poz. 63 i z 1958 r. Nr 21, poz. 93) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Obowiązkowy wymiar godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych z wyższym wykształceniem, którzy podejmą zatrudnienie w tych szkołach począwszy od dnia wejścia w życie uchwały, ustala się na 26 godzin tygodniowo.
2. Przepis ust. 1 dotyczy również nauczycieli pozostających w chwili wejścia w życie uchwały w służbie nauczycielskiej, którzy po tej dacie ukończą studia wyższe.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1970 r.