Monitor Polski

M.P.1962.63.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1962 r.

UCHWAŁA Nr 247
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 1962 r.
w sprawie wykonywania pilnych prac ofertowych i dokumentacyjnych dla potrzeb eksportu przez pracowników własnych przedsiębiorstw.

W celu stworzenia warunków do szybkiego wykonywania zamówień eksportowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W razie konieczności wykonania pilnych prac ofertowych i dokumentacyjnych dla potrzeb eksportu, których wykonanie w normalnym trybie jest niemożliwe, prace te mogą być wykonywane w trybie prac zleconych pracownikom własnym przedsiębiorstwa.
§  2. Przekroczenie bezosobowego funduszu płac powstałego w wyniku realizacji przepisu § 1 powinno być legalizowane przez banki.
§  3. Przy wykonywaniu pilnych prac ofertowych i dokumentacyjnych dla potrzeb eksportu, a opłacanych z funduszu bezosobowego przedsiębiorstwa, nie mają zastosowania przepisy §§ 2 i 3 uchwały nr 21 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr 11, poz. 35) w zakresie górnej granicy indywidualnych wypłat, jak i trybu ich zatwierdzania.
§  4. Prace ofertowe i dokumentacyjne dla potrzeb eksportu mogą być również wykonywane w godzinach nadliczbowych przez pracowników umysłowych własnych przedsiębiorstw, o ile prace te nie zostały zlecone do wykonania w trybie przewidzianym w § 1. Wynikające z tego przekroczenia nie korygowanego funduszu płac będą przez banki legalizowane na analogicznych zasadach, jak to określono w § 23 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 106 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki (Monitor Polski Nr 29, poz. 123).
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.